วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ศิลปะกำกับสติ

วิธีการจัดกิจกรรม
- การวาดภาพเพื่อสื่อความหมายจากการฟังเสียงดนตรีด้วยสีน้ำ สีชอล์ค
- การม้วนกระดาษสร้างจินตนาการ


เป้าหมาย ( Goals )
- ฝึกสมาธิในการรับฟังเสียงเพลง
- ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการภาพ การใช้สีและออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฝึกการคิด

วิธีการจัดกิจกรรม
- ให้นักเรียนต่อบล็อกไม้
- สร้างรูปร่าง รูปทรงจากกิ่งไม้ ก้อนหิน หรือจากตัวนักเรียนเอง
- ดูVCD ธรรมะ บอกข้อคิดที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


เป้าหมาย ( Goals )
- ฝึกสมาธิและการคิด
- การแก้ปัญหา
- ทักษะการฟัง

สแกนร่างกาย

วิธีการจัดกิจกรรม
- ให้นักเรียนนอนสแกนร่างกาย ฟังนิทานหรือเรื่องเล่าดีๆ และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
- ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง


เป้าหมาย ( Goals )
- เปิดจิตใต้สำนึกของนักเรียน และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามเข้าไปจะทำให้นักเรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงาม คิดดี มองโลกในแง่ดี
- ฝึกทักษะการฟัง จินตนาการ

รำกระบองชีวจิต

วิธีการจัดกิจกรรม
    ก่อนรำกระบอง ต้องอุ่นเครื่องก่อนทุกครั้งโดยการซอยเท้าสูงๆ ยกเข่าให้จรดหน้าอก ต่อจากนั้นแกว่งแขนสั้นยาว แทงศอกสั้น แทงศอกยาว หลังจากนั้นก็ซอยเท้าให้เร็วขึ้น ทำเช่นนี้ประมาณ 5 นาที พอให้เหงื่อซึม เพื่อพร้อมสำรับการรำกระบองทั้ง 12 ท่า


เป้าหมาย ( Goals )
-การบริหาร่างกาย สร้างความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
-ฝึกสมาธิและจิตไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ

วิธีการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกายที่ท่า สับเปลี่ยนท่าไปอย่างช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออก จำนวน 10 ท่า


เป้าหมาย ( Goals )
- ฝึกสมาธิและสติ
- การกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างถูกวิธี
- การจดจ่อกับท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย

อ่านหนังสือ..สอนชีวิต

      ห้องสมุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทุกระดับชั้นจะมีสมุดที่ครูซื้อเตรียมมาไว้ให้แต่ละชั้น และยังมีหนังสือที่เด็กๆอ่านแล้วรู้สึกประทับใจ ซาบซึ่ง สนใจจะบริจาคให้กับชั้นนั้น เด็กๆ จะเขียนเล่าถึงความประทับใจหนังสือเล่มนี้ ติดไว้ในเล่มใต้หน้าปก เพือ่ให้เพื่อนๆที่ยืมกลับไปอ่านได้เห็นว่าใครมอบให้ อ่านแล้วเกิดความประทับใจอย่างไร


*เด็กๆ จะหาเวลามาอ่านหนังสือในช่วงที่ว่าง ช่วงเช้า - เที่ยง - เย็น ตามความสะดวก
หรือบางชั่วโมงกิจกรรมจิตศึกษา ครูอาจจะยกตัวอย่างหนังสือที่ครูอ่านแล้วชอบมาสร้างแรงให้เด็กๆฟังก่อนจะพานักเรียนอ่านประมาณ 20 นาที..
แล้วใช้คำถามสุ่มนักเรียนสัก 2-5 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาต่างๆ ในช่วงเช้า..

เป้าหมายกิจกรรมจิตศึกษา ม.1
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน